Pajamų duomenų internetinis įstatymas

Deklaruojame pajamas ir turtą aisiais: ką svarbu atsiminti? | SEB bankas

Šiame dokumente apžvelgiame, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir nurodome Jūsų teises pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Kokie pajamų duomenų internetinis įstatymas duomenys tvarkomi ir kaip jie naudojami, iš esmės priklauso nuo konkrečių Jūsų užsakytų paslaugų ir sudarytų sutarčių. Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir į ką galite kreiptis? Su mūsų kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu:   duomenuapsauga kreda.

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname iš savo narių bei klientų toliau — Klientai iki sutartinių ir ar sutartinių santykių metu. Be to, jeigu tai būtina mūsų paslaugoms teikti, tvarkome asmens duomenis, kuriuos teisėtai pvz.

  • DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO TAIKYMO - Teisės aktai ir komentarai - VMI
  • Informacija apie asmens duomenų tvarkymą – AKU
  • Aš negaliu nusipirkti pasirinkimo varianto

Taip pat tvarkome asmens duomenis, kuriuos turime teisę tvarkyti ir kuriuos esame teisėtai gavę iš viešai prieinamų šaltinių pvz. Tokie asmens duomenys, sudarant sutartis su klientais bei suinteresuotais asmenimis ir naudojantis kredito unijos teikiamomis paslaugomis, gali būti: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento kopija, nuotrauka, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys telefonas, el. Sutartinių santykių metu Jūsų arba kredito unijos iniciatyva, ypač kai pajamų duomenų internetinis įstatymas klientu bendraujama asmeniškai, telefonu arba raštu, gaunama kitų asmens duomenų, pvz.

Kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu vadovaudamiesi mes tvarkome Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkymo tikslai?

Ar reikia perskaičiuoti iš naujo patvirtinti įmonės darbuotojų bei Valstybinės mokesčių inspekcijos kreditorinius reikalavimus? Todėl gyventojui išmokamų išmokų apmokestinimo klausimai, įskaitant atitinkamo pajamų mokesčio tarifo taikymo, yra sprendžiami pagal taisykles, galiojančias pajamų gavimo metu.

Asmens duomenis tvarkome pajamų duomenų internetinis įstatymas m. Lietuvos Respublikoje įsigaliojančiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu toliau — BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens pajamų duomenų internetinis įstatymas teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys tvarkomi pajamų duomenų internetinis įstatymas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir suteikti finansines ar kitas paslaugas, vykdant sutartis su mūsų klientais, arba pajamų duomenų internetinis įstatymas imtis veiksmų prieš sudarant sutartis jų prašymu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai kiekvienu atveju pirmiausia priklauso nuo suteikiamos paslaugos specifikos. Jeigu to reikia, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik vykdydami sutartį, bet ir siekdami apginti teisėtus savo arba trečiųjų asmenų interesus.

Kaip antai, dėl teisinių pretenzijų reiškimo ir sprendžiant teisinius ginčus, siekiant kredito unijos IT infrastruktūros saugumo užtikrinimo, siekiant apsisaugoti nuo nusikalstamų veikų, plėtojant verslo valdymo priemones, paslaugas bei produktus, dėl rizikos valdymo. Jeigu Jūs mums suteikiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis tam tikrais tikslais pajamų duomenų internetinis įstatymas. Suteiktą sutikimą bet kada galima atšaukti.

Ši nuostata galioja ir norint atšaukti tuos sutikimus, kurie mums buvo suteikti prieš įsigaliojant BDAR, t. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukimas galioja tik į ateitį.

ay ku varianto registracija pirkti variantą gama

Jis neturi įtakos duomenų tvarkymui iki atšaukimo. Iš mūsų bet kada galite gauti informaciją apie savo suteiktus sutikimus. Mums, kaip kredito unijai, taip pat taikomi įvairūs teisės aktuose nustatyti reikalavimai pvz.

ATSAKOMYBĖ

Į oficialių dvejetainių opcionų brokerių sąrašas duomenų tvarkymo tikslus taip pat įeina Jūsų tapatybės patikrinimas, pinigų plovimo prevencija, mokestinių prievolių kontrolės ir deklaravimo prievolių vykdymas bei rizikos valdymas.

Kas gauna Jūsų asmens duomenis?

Vaizdo stebėjimo sąlygos Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves, tačiau tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir arba netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

Kredito unijoje prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems jų reikia savo darbinėms funkcijoms vykdyti, siekiant įgyvendinti kredito unijos sutartines ir teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenis taip pat gali tvarkyti mūsų pagalbiniai paslaugų teikėjai duomenų tvarkytojaibesilaikantys konfidencialumo ir mūsų duomenų apsaugos nurodymų.

Pažymėtina, kad mes neteikiame asmens duomenų asmenims, kurie nesusiję su kredito unija ir jos veikla. Mes kaip kredito unija esame įsipareigoję visus su mūsų klientais susijusius duomenis, kuriuos sužinome, laikyti paslaptyje. Informaciją apie Jus trečiosioms šalims galime teikti tik tais atvejais, kai to reikalauja teisės aktų nuostatos, turime Jūsų sutikimą, esame gavę Jūsų įgaliojimą teikti informaciją ir arba mūsų pasitelkti pagalbiniai paslaugų teikėjai garantuoja konfidencialumą, BDAR bei Pajamų duomenų internetinis įstatymas Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo laikymąsi.

Tokiomis sąlygomis Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti: Valstybinės įstaigos ir institucijos pvz.

Deklaruojame pajamas ir turtą 2018-aisiais: ką svarbu atsiminti?

Kiti duomenų gavėjai gali būti tos įstaigos, kurių atžvilgiu esate suteikę sutikimą teikti asmens duomenis arba kurių atžvilgiu netaikoma įstatymo prievolė banko duomenis laikyti paslaptyje.

Ar Jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąsias šalis arba tarptautinėms organizacijoms?

Į šalis, nepriklausančias Europos Sąjungos pajamų duomenų internetinis įstatymas Europos ekonominės bendrijos valstybėms narėms, asmens duomenys perduodami tik tada, kai to reikia vykdant Pajamų duomenų internetinis įstatymas pavedimus pvz. Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys? Jūsų asmens mbfx dvejetainiams opcionams tvarkome ir saugome tiek laiko, kiek tai yra būtina mūsų sutartinėms ir teisės aktuose numatytoms prievolėms vykdyti.

Mūsų verslo santykiai yra ilgalaikio pobūdžio. Kai asmens duomenų sutartinėms ir teisės aktų numatytoms pajamų duomenų internetinis įstatymas vykdyti nebereikia, jie kas tam tikrą laikotarpį ištrinami, nebent privaloma būtų juos — terminuotai pajamų duomenų internetinis įstatymas toliau tvarkyti ar saugoti.

bitcoin bakstelėkite kaip naudotis

Duomenų saugojimo terminus, be kita ko, pajamų duomenų internetinis įstatymas nustatyti šie teisės aktai: Kredito unijų įstatymas, Mokėjimo įstaigų įstatymas, Pinigų plovimo prevencijos įstatymas, Dokumentų ir archyvų įstatymas bei poįstatyminiai aktai. Be to, siekiant išsaugoti įrodymus vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 1. Kokias teises aš turiu? Mums suteiktą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite bet kada atšaukti.

Ši nuostata galioja ir norint atšaukti sutikimus, kurie mums buvo suteikti prieš įsigaliojant Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, t.

Ar aš privalau pateikti savo asmens duomenis? Mūsų sutartiniuose santykiuose Jūs privalote pateikti tuos asmens duomenis, kurie reikalingi sutartiniams santykiams pradėti ir vykdyti bei su jais susijusioms sutartinėms prievolėms įgyvendinti arba kuriuos rinkti mes esame įpareigoti pagal teisės aktus. Negavę šių duomenų, mes paprasčiausiai turėsime atšaukti sutarties sudarymą arba pavedimo vykdymą, arba nebegalėsime vykdyti galiojančios sutarties ir prireikus ją turėsime nutraukti.

Visų pirma, prieš pradedant sutartinius santykius pagal pinigų plovimo prevencijos reikalavimus mes privalome nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų asmens tapatybės dokumentą ir surinkti bei užregistruoti Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, pajamų duomenų internetinis įstatymas vietą, gimimo datą, pilietybę ir Jūsų gyvenamosios vietos adresą. Kad mes įvykdytumėme šią įstatymo numatytą prievolę, pagal Pinigų plovimo ir teroristų pajamų duomenų internetinis įstatymas prevencijos įstatymą Jūs mums turite pateikti reikiamą informaciją ir dokumentus, o sutartinių santykių metu jiems pasikeitus — apie tai nedelsiant pranešti.

Jeigu reikiamos informacijos ir dokumentų nepateiktumėte, mes galime Jūsų pageidaujamų sutartinių santykių neužmegzti arba nepratęsti. Ar taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas įskaitant profiliavimą?

Sutartiniams santykiams pagrįsti ir vykdyti mes paprastai netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo pagal Pajamų duomenų internetinis įstatymas 22 pajamų duomenų internetinis įstatymas. Jeigu atskirais atvejais šią procedūrą taikysime, Jus apie tai informuosime atskirai, jeigu to reikės pagal teisės aktų nuostatas. Ar vykdomas profiliavimas? Jūsų asmens duomenis iš dalies dvejetainiai variantai stavropolis tvarkome automatizuotai, siekdami įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus profiliavimas.

Profiliavimą taikome, pavyzdžiui, kai dėl teisės aktų reikalavimų esame įpareigoti vykdyti pinigų plovimo prevenciją ar finansinės rizikos valdymą. Tokiu atveju taip pat atliekami duomenų pvz.

Tuo pačiu metu šios priemonės yra skirtos Jūsų apsaugai. Teisė nesutikti dėl su konkrečiu atveju susijusių priežasčių Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktą duomenų tvarkymas viešojo intereso labui.

kaip užsidirbti pinigų kriptovaliuta 2020 m

Tai taikoma ir asmens duomenų tvarkymui profiliavimo tikslu žr. BDAR 4 straipsnio 4 dalį. Jeigu pareikšite nesutikimą, Jūsų asmens duomenys nebebus tvarkomi, išskyrus kai visos patikimos pamm sąskaitos galime nurodyti būtinas ir pateisinamas tvarkymo priežastis, kurios viršija Jūsų interesus, arba kai asmens duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, įvykdyti arba apsiginti nuo teisinių pretenzijų.

Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais Kai kuriais atvejais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, norėdami vykdyti tiesioginę rinkodarą.

  • Deklaruojame pajamas ir turtą aisiais: ką svarbu atsiminti? | SEB bankas
  • Teisės aktai ir komentarai - VMI
  • Variantas azijietiškas
  • Klausimų, kaip tinkamai užpildyti pajamų bei turto deklaracijas, kildavo anksčiau, kyla ir dabar.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Jeigu Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų asmens duomenys tokiais tikslais nebus tvarkomi.

pajamų duomenų internetinis įstatymas

Prieštaravimas gali būti išreikštas laisva forma ir atsiųstas šiuo adresu: info aku. Mickevičiaus g.

Svarbi informacija