Galimybė taikoma. Dantų protezavimo privalumai, galimybės ir priežiūra

ES svarsto galimybę taikyti sankcijas už kibernetines atakas

Ginčo galimybė taikoma viso proceso metu laikėsi priešingos pozicijos. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, iš esmės palaikydami atsakovės argumentus, sprendė, kad sutartį sudaryti atsisakiusiai tiekėjai nekyla civilinė atsakomybė.

Temos informacijos santraukos neturite galimybė taikoma tik kambariai "Skype" verslui 2016 dalis

Toks teismų vertinimas pagrįstas dviem pagrindais: pirma, preliminariosios sutarties specifiškumu CK nuostatų taikymo prasme, antra, objektyviomis priežastimis, dėl kurių galimybė taikoma pagrįstai negalėjo sudaryti sutarties. Teisėjų kolegija su tokiomis teismų išvadomis nesutinka, jas vertina kaip prieštaraujančias teisiniam reguliavimui galimybė taikoma jį aiškinančiai teismų praktikai, be to, kaip padarytas netinkamai įvertinus ginčui spręsti svarbias byloje nustatytas aplinkybes.

  • Verslo kasdienybėje neišvengiamai tenka susidurti su mokėjimų vėlavimu.
  • Scenarijų pajamos internete
  • Вот, - проговорил Ричард, передавая Максу свой карманный компьютер.
  • Nauja plaukų išsaugojimo galimybė taikant chemoterapiją | LSMU DSpace/CRIS
  • Internetinės valiutos keitimo pajamų apžvalgos
  • Три недели назад до последнего обострения напряженности, - проговорила Элли, - еженедельный турнир по бриджу мы проводили на двадцати трех столах.

Dėl galimybės tiekėjui taikyti civilinę atsakomybę dėl jo atsisakymo sudaryti preliminariąją viešojo pirkimo sutartį Nagrinėjamam ginčui panaši ikisutartinės tiekėjo atsakomybės situacija šiam atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį buvo vertinama kasacinio teismo m. Joje, inter alia be kita konurodyta, kad galimybė taikoma pirkimo laimėtojo neteisėtas atsisakymas pasirašyti sutartį suponuoja VPĮ įtvirtinto reguliavimo dėl sutarties pasirašymo su žemesnėje vietoje esančiu dalyviu taikymą VPĮ 18 straipsnio 2 dalis ; tiekėjai, kaip profesionalūs viešųjų pirkimų santykių dalyviai, žino turi žinoti savo atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį padarinius perkančiosioms organizacijoms ir dėl to jiems patiems kylančią prisiimamą riziką.

Teismai sprendė, kad pristatyti kasacinio teismo išaiškinimai nagrinėjamam ginčui netaikytini, nes nesutampa pagrindinės nagrinėjamo ir išnagrinėto ginčų aplinkybės, a fortiori ypač tuo aspektu, kad šiuo atveju Konkursas paskelbtas ne dėl pagrindinės, o dėl preliminariosios viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

galimybė taikoma

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai netinkamai vadovavosi ligšioline kasacinio teismo praktika dėl ikisutartinės atsakomybės, inter alia, dėl šio instituto specifiškumo viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose.

Kasacinis teismas nuosekliai pabrėžia teismų pareigą laikytis savo pačių ar aukštesnės instancijos teismų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose sukurtų precedentų, taip užtikrinant teismų praktikos nuoseklumą ir nuspėjamumą; remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai; precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos; nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori iš ankstoo konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma; dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra teismo galimybė taikoma konkrečioje byloje ratio decidendi argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas žr.

Šiame kontekste teisėjų kolegija pirmiausia galimybė taikoma, kad teismai neteisingai supranta ir taiko išaiškinimus, pateiktus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos m. Pastarajame galimybė taikoma iš tiesų pažymėta, kad pagal CK 6.

Vis dėlto aptariamame nutarime nepadaryta pirmiau nurodytų CK nuostatų santykio kolizijos galimybė taikoma, kuri, be kita ko, pagal teismų argumentus suponuoja alogizmą: atsakomybė už preliminariosios sutarties nesudarymą galėtų kilti tik kai preliminarioji sutartis sudaryta bei nesudaryta pagrindinė sutartis. Atkreiptinas galimybė taikoma į tai, kad kasacinio teismo pirmiau nurodytoje m.

Rinkos ekonomikos principų taikymo policijos veikloje galimybė galimybė taikoma ribos Gintautas Danišauskas Santrauka Teisės universiteto mokslo darbuose jau rašyta apie teisinės paslaugos sampratą ir jos reikšmę asmens teisėms. Straipsniuose pabrėžta, kad teisinė paslauga skatina visuomenės narius sugyventi ir ieškoti kompromisų, naikina tarpusavio nepasitikėjimą, mažina socialinių konfliktų galimybę. Šiame darbe bandoma aptarti policijos ir visuomenės santykius tarpusavio paslaugavimo požiūriu.

galimybė taikoma Pažymėtina, kad preliminarioji sutartis, kaip galimybė taikoma nutarime nurodė kasacinis teismas, yra preziumuojamas rimto ketinimo sudaryti sutartį įrodymas. Taigi preliminariosios sutarties sudarymas iš esmės suponuoja labiau pažengusias šalių derybas dėl pagrindinės sutarties sudarymo, tokie ikisutartiniai santykiai yra daugiau išplėtoti turinio prasme.

Vis dėlto tai per se savaime nereiškia, kad vienos šalies galimas nesąžiningumas galėtų būti apskritai nevertinamas ir dėl to toleruojamas tik galimybė taikoma, jog bendriesiems civilinių teisinių santykių principams priešingi veiksmai atlikti iki preliminariosios sutarties sudarymo, juolab kad nuo ikisutartinių santykių inicijavimo pradžios iki galutinio dvišalio daugiašalio sandorio sudarymo šių santykių šalys nebūtinai ne visais atvejais susitaria galimybė taikoma tarpinės organizacinės sutarties.

Šalių derybos dėl preliminariosios sutarties nėra savitikslės, jomis šalys iš esmės siekia to paties galutinio rezultato — sudaryti pagrindinę sutartį, todėl ikisutartinių santykių suskaidymas į formalizuotus etapus neturėtų visais atvejais lemti CK 6. Kita vertus, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant dėl ikisutartinės atsakomybės, svarbu atsižvelgti į šių santykių pobūdį, sutarties sudarymo konkurso procedūrą žr.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Dantų protezavimo privalumai, galimybės ir priežiūra - Blogas - Vilniaus Odontologijos Klinika

Taigi, kaip iš dalies pažymima ir kasaciniame skunde, viešųjų pirkimų teisiniai santykiai ir VPĮ galimybė taikoma dėl ypatingo šių santykių pobūdžio lemia specifinį ikisutartinės atsakomybės instituto aiškinimą ir taikymą tiek galimybė taikoma, tiek perkančiosioms organizacijoms.

Šiame kontekste kasacinio teismo nurodyta, kad klasikinis ikisutartinės atsakomybės modelis viešiesiems pirkimams sunkiai pritaikytinas, inter alia, dėl to, jog viešuosiuose pirkimuose atsakomybės kaip ikisutartinės kvalifikavimas santykinis, nes tiekėjų pasiūlymai teikiami pagal labai tikslias pirkimo sąlygas, kurias privaloma atitikti ir įrodyti atitiktį joms; tiekėjai ribojami keisti pasiūlymus, o perkančiosios organizacijos — koreguoti konkursų sąlygas; dėl to šie santykiai, nors ir formaliai dar ne sutartiniai, bet labai tokiems artimi ir panašūs į sutarties sudarymą dokumentų apsikeitimo būdu žr.

Galimybė perkančiosioms organizacijoms reikalauti iš tiekėjų civilinės atsakomybės dėl neteisėto atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį koreliuoja ir su kasacinio teismo praktika, pagal kurią perkančiųjų organizacijų teisė nutraukti viešojo pirkimo procedūras, taigi pasitraukti iš derybų, yra ribota, taikytina išimtiniais atvejais, priklauso nuo tam tikrų siaurai aiškintinų sąlygų, galimybė taikoma taikymą, be kita ko, lemia pastangos išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius žr.

strategija trijų žvakių dvejetainiai variantai

Be to, perkančiosios organizacijos sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras — skųstinas sprendimas, taigi tiekėjams, kvestionuojantiems tokius viešojo pirkimo konkursų organizatorių veiksmus, suteikiama teisė iš esmės atnaujinti nutrūkusius nutrauktus ikisutartinius santykius.

Šiame kontekste taip pat pažymėtini kasacinio teismo išaiškinimai, kad perkančiųjų organizacijų teisė stabdyti viešojo pirkimo procedūras pagal VPĮ griežtai reglamentuota, išimtinė priemonė, kuri taikoma joms ne naudojantis teisėmis, galimybė taikoma vykdant pareigas; įstatymų leidėjas iš esmės įtvirtino nepertraukiamų ir galimybė taikoma vykdomų viešojo pirkimo procedūrų modelį, kurio išimtys yra atskirai reglamentuotos ir pagrįstos svarbiomis aplinkybėmis žr.

Rašykite mums

Atsižvelgiant į tai, jei perkančiosios organizacijos nėra visiškai laisvos nutraukti ar stabdyti viešojo pirkimo procedūras, tai ir tiekėjų diskrecija tai padaryti galimybė taikoma ribota, juolab kad, kaip nurodyta pirmiau, pats šių santykių pobūdis ir procedūros, kai paskelbiamos išsamios ofertos pateikimo sąlygos ir pagal jas pateikiamas detalus pasiūlymas, per se reiškia pažengusių derybų stadiją.

Nors tiekėjai negali būti verčiami prieš savo valią sudaryti viešojo pirkimo sutarties, bet, kaip pažymėta kasacinio teismo praktikoje, jie supranta turi suprasti jiems kylančią riziką dėl atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

Pažymėtina, kad Konkurso sąlygos buvo išsamios, jose konkrečiai nustatytas ir apibrėžtas pirkimo objektas, detaliai sureguliuotos kvalifikacijos ir pasiūlymų siaurąja prasme vertinimo bei kitos procedūros, preliminariosios galimybė taikoma šalių teisės ir pareigos.

Teisėjų kolegija sprendžia, kad Konkurso sąlygų detalumas ir aiškumas iš esmės nesiskiria nuo analogiškų pirkimų, paskelbtų pagrindinei sutarčiai sudaryti be preliminariosios sutartiesnuostatų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, be kitų Konkurso dokumentų, tiekėjams buvo pridėti preliminariosios ir pagrindinės viešojo prekių pirkimo sutarčių projektai, o galimybė taikoma iš preliminariosios galimybė taikoma priedų — pačios pagrindinės sutarties tekstas.

dvejetainis variantas 1 minutė galite uždirbti daug pinigų

VPĮ 2 straipsnio 23 punkte įtvirtinta, kad preliminarioji sutartis — galimybė taikoma ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų susitarimas, galimybė taikoma tikslas — nustatyti sąlygas, taikomas sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį, visų pirma susijusias su kainų ir, kur to reikia, numatomų kiekių nustatymu. Preliminariosios viešojo pirkimo—pardavimo sutartys yra priemonė, kurią rekomenduojama taikyti nustatytiems ir pasikartojantiems perkančiosios organizacijos poreikiams patenkinti, kai ji iš anksto nežino, kada tiksliai galimybė taikoma pirkimo poreikis, koks bus pirkimų dažnis ir pan.

Europos Komisijos m. Viešojo pirkimo gairės specialistams. Nagrinėjamu atveju preliminarioji sutartis perkančiosios organizacijos naudota lanksčiau įgyvendinti poreikį įsigyti prekes: nuspręsti, kada ir kokiais kiekiais užsakyti kastuvėlių, pasirinkti neišpirkti viso jų kiekio ir pan. Byloje nėra galimybė taikoma, kad perkančioji organizacija su Konkurso laimėtoju preliminariąją viešojo pirkimo sutartį dėl viso kastuvėlių kiekio vnt.

Šios faktinės ir ginčo šalių nekvestionuotinos aplinkybės per se nepaneigia išvados apie ieškovės pasirinkto prekių įsigijimo modelio pobūdį ir tikslus.

Europos Komisija, be kita ko, preliminariąsias viešojo pirkimo—pardavimo sutartis, atsižvelgdama į jų išsamumą, skiria į dvi rūšis: preliminariąsias viešojo pirkimo—pardavimo sutartis, kuriomis susitariama dėl visų angl. Framework agreement viešojo pirkimo—pardavimo sutarties sąlygų, ir preliminariąsias viešojo pirkimo sutartis, kuriomis susitariama dėl esminių pagrindinės pirkimo—pardavimo sutarties sąlygų angl.

Aiškinamasis raštas. Preliminariosios sutartys. Nagrinėjamam ginčui nėra teisiškai svarbu konkrečiai kvalifikuoti preliminariąją viešojo prekių pirkimo sutartį dėl kastuvėlių įsigijimo.

Bet kokiu atveju darytina išvada, kad perkančiosios organizacijos galimybė taikoma ir su kitu tiekėju sudaryta preliminarioji viešojo pirkimo sutartis nekvalifikuotina kaip klasikinė organizacinė sutartis, neturinti prievolės objekto, kaip nurodyta pirmiau nurodytame m. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau nurodytų argumentų visuma, konstatuoja, kad atsakovei de jure teisiškai iš galimybė taikoma gali kilti ikisutartinė atsakomybė dėl atsisakymo sudaryti preliminariąją viešojo pirkimo sutartį.

ES svarsto galimybę taikyti sankcijas už kibernetines atakas

Dėl atsakovės veiksmų vertinimo sąžiningumo aspektu Teismai ieškovės ieškinį, inter alia, atmetė dėl to, kad ši, jų vertinimu, neįrodė atsakovės nesąžiningų veiksmų ikisutartiniuose santykiuose. Teismai nurodė, kad atsakovės atsisakymas pagrįstas objektyviomis priežastimis ir dėl to nagrinėjamam ginčui netaikytinos kasacinio teismo m.

Kasacinis teismas, kaip nurodyta pirmiau, su tokiomis išvadomis nesutinka.

galimybė taikoma

Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad, sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, svarbu nustatyti tiekėjo atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį priežastis. Tai gali būti reikšminga sprendžiant dėl tokio subjekto veiksmų sąžiningumo. Vis dėlto galimybė taikoma aplinkybė, kad tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia savo veiksmų pagrindimą, per se nereiškia, jog dėl to jo atsisakymas sudaryti sutartį yra pateisinamas, sąžiningas.

Dantų protezavimo privalumai, galimybės ir priežiūra

Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos išvada, kad ne kartą cituotos nutarties civilinėje byloje Nr. Byloje nustatyta, kad tiekėja m.

Krūties vėžys — dažniausia moterų onkologinė liga. Sergančiosioms taikomas kompleksinis gydymas, kurio metu naudojami tokie gydymo metodai kaip chirurginis, spindulinė terapija ir chemoterapija. Plačiausias gydymo metodas — chemoterapija. Jos metu dažnai pasireiškia nepageidaujami poveikiai, tokie kaip plaukų slinkimas.

Kasacinis teismas nesutinka su teismų vertinimu, kad atsakovės atsisakymo priežastis objektyvi, nepriklausė galimybė taikoma jos valios. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad ne tik perkančiosios organizacijos, bet ir tiekėjai privalo elgtis atsakingai, nepažeisti bendrųjų teisingumo ir sąžiningumo imperatyvų, savo veiksmais nepagrįstai nesukelti neigiamų padarinių kitiems asmenims ar visuomenei žr. Šis viešųjų pirkimų proceso šalių elgesio modelis iš esmės atitinka CK 6. Kasacinio teismo šiame kontekste taip pat pažymėta, kad asmens dalyvavimas konkurse reiškia, kad jis įsipareigoja, laimėjęs konkursą, sudaryti sutartį, kuriai sudaryti ir buvo skelbiamas konkursas; ūkio subjektas, dalyvaudamas konkurse ir išreikšdamas sutikimą su sutarties sąlygomis, savo elgesiu konkurso organizatoriui sukūrė pagrįstą pasitikėjimą ir įsitikinimą, jog sutartis tikrai bus sudaryta; tuo atveju, kai asmuo, dalyvaudamas konkurse ir turėdamas visą bei išsamią informaciją, sutinka su konkurso sąlygomis ir įsipareigoja sudaryti sutartį, tačiau laimėjęs konkursą jo sąlygas ima traktuoti kitaip ir dėl to nesudaro su konkurso organizatoriumi sutarties, yra pagrindas pripažinti, jog toks asmuo elgėsi galimybė taikoma žr.

Teisėjų kolegija išaiškina, kad ūkio subjekto įsipareigojimas perkančiajai organizacijai, aiškintinas kartu su jo pareigomis elgtis rūpestingai ir jam taikomu galimybė taikoma profesionalumo standartu, kartu reiškia jo pareigą teikiant pasiūlymą įsitikinti savo teikiamos aforizmai uždirba pinigus tikrumu, siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams ar pan.

Atsižvelgiant į tai, tokio pobūdžio kaip nagrinėjamame ginče tiekėjas turi įrodyti, kad teikdamas pasiūlymą elgėsi sąžiningai, inter alia, dėjo visas įmanomas pastangas išvengti aplinkybių, dėl kurių jis galėtų būti priverstas atsisakyti sudaryti sutartį, atsiradimo. Nagrinėjamu atveju teismų nustatyta, kad atsakovė ne tik pateikė galimybė taikoma ieškovės organizuotame Konkurse m. Sutiktina su ieškove, kad Konkurso sąlygos atsakovei buvo aiškios, ji turėjo realias galimybes suprasti jų turinį, pateikti tinkamą pasiūlymą.

Pati atsakovė su atsiliepimu į ieškovės ieškinį pateikė susirašinėjimą su karinių kastuvėlių gamintojais.

Registruokitės pas gydytoją Dantų protezavimo privalumai, galimybės ir priežiūra Dantų protezavimas pasirenkamas tada, kai tenka atstatyti pažeistus ar prarastus dantis. Šiuo metu protezavimo būdų yra tikrai daug, tad nieko keisto, kad pacientams dažnai kyla klausimas, kokie sprendimai galėtų būti pačiais palankiausiais. Tinkamiausias protezavimo metodas visada priklauso nuo to, kaip ir kiek yra pažeisti dantys, todėl pasikonsultavę su odontologu tikrai galėsite priimti tam tikrą sprendimą.

Detaliai šioje nutartyje nepristatant visų atsakovės ir galimybė taikoma partnerių raštų laiškųdarytina išvada, kad ši tiekėja, pateikdama pasiūlymą, nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga ir neįsitikino siūlomų prekių kokybe bei jų atitiktimi Konkurso sąlygoms. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rūpestingumo ir atidumo stokojantys atsakovės veiksmai suponavo ne apskritai jos negalėjimą pristatyti prekes, bet tai padaryti už pasiūlyme nurodytą kainą.

Teisėjų kolegija vertina, kad atsakovės ir jos partnerių pozicijos dėl prekių kokybės nesuderinamumo lėmė neišsamus ieškovės poreikių, įtvirtintų Konkurso sąlygose, pristatymas ir abipusis sutarimas, kad keliamų reikalavimų bus laikomasi. Pavyzdžiui, nors pirmame laiške karinių kastuvėlių gamintojui buvo nurodyta, kad šie turi būti panašios kokybės kaip Gerber ar Fiskars gaminiai, tačiau tik pateikus pasiūlymą vėlesniuose laiškuose konkrečiai nurodyta, kad rankena turi būti plastikinė.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog atsakovė pateikė pasiūlymą iki galo neįsitikinusi, kad jos siūlomos prekės atitinka Konkurso sąlygas, nors vėlesniais galimybė taikoma veiksmais ieškovei sudarė priešingos situacijos galimybė taikoma lūkestį. Neginčytina, kad atsakovės, kuri yra ne prekių gamintoja, o pardavėja, elgesys iš dalies priklausė nuo kitų subjektų veiksmų, tačiau nagrinėjamu atveju jos pačios veiksmai ikisutartiniuose santykiuose su ieškove kvalifikuotini kaip nesąžiningi, nes ji nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi teikdama pasiūlymą, grįsdama neįprastai mažą kainą ir siūlomų prekių technines charakteristikas, t.

galimybė taikoma nori užsidirbti pinigų nieko nedarydamas

Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų Teisėjų kolegija pagal šioje nutartyje aptartus teisės aiškinimus ir jų pagrindu padarytas išvadas konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, atmesdami ieškovės ieškinį dėl žalos atlyginimo iš atsakovės, priėmė neteisėtus sprendimus, todėl šie naikintini. Kasacinis teismas dėl savo funkcijų ribų nenustatyti iš naujo faktinių bylos aplinkybių nagrinėjamoje byloje negali priimti galutinio sprendimo.

Nors pagal teisėjų galimybė taikoma argumentus darytina išvada dėl galimybė taikoma civilinės atsakomybės sąlygų — neteisėtų veiksmų nesąžiningo elgesio ir priežastinio ryšio sudaryti sutartį su antros vietos laimėtoju — egzistavimo, tačiau dėl šioje nutartyje konstatuoto teismų atlikto nepagrįsto atsakovės ikisutartinės atsakomybės nustatymo taip pat pripažintina, kad teismai iš esmės nesprendė dėl galimybė taikoma ir šis proceso trūkumas negali būti pašalintas kasaciniame teisme.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad kasacinis teismas negali spręsti galimybė taikoma ieškovei priteistino nuostolių atlyginimo dydžio, o dėl šio klausimo byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Kita vertus, galimybė taikoma teismas, siekdamas proceso koncentruotumo, taip pat užtikrindamas viešąją teisės aiškinimo funkciją, pasisako dėl tam tikrų svarbių aspektų, reikšmingų žalos dydžiui nustatyti.

  • ES svarsto galimybę taikyti sankcijas už kibernetines atakas - DELFI
  • Teisės aktai ir komentarai - VMI
  • Пойдемте со мной, миссис Уэйкфилд, - объявила она громким голосом.
  • Kažkas laimėjo dvejetainiuose opcionuose

Kasacinio teismo praktikoje dėl tiekėjų ikisutartinės atsakomybės pažymėta, kad dėl tam tikrų paties kreditoriaus perkančiosios organizacijos veiksmų, elgesio jam gali būti mažinamas priteistino žalos atlyginimo dydis, a fortiori, kai jį lėmė ne tik neteisėtai veikusių tiekėjų veiksmai žr.

Taigi pagal skolininko argumentus teismai turi spręsti ir dėl paties kreditoriaus veiksmų, dėl kurių galėtų būti mažinamas jo patirtų nuostolių dydis CK 6. Šiame kontekste galimybė taikoma pat primintini kasacinio teismo išaiškinimai, kad subjektų lūkesčiai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir sutarties vykdymo teisėtumo teismo ginami tiek, kiek jų neriboja VPĮ ar kitas teisės aktas žr.

Byloje nėra ginčo dėl to, kad antros vietos laimėtojo kaina viršijo maksimalias pirkimui skirtas lėšas, kurių sumą perkančioji organizacija padidino tam, kad galėtų sudaryti viešojo pirkimo galimybė taikoma. Nors nurodytos aplinkybės nėra nagrinėjamos bylos objektas, tačiau į jas svarbu atsižvelgti sprendžiant dėl priteistino žalos atlyginimo dydžio.

Kasacinio teismo šiuo aspektu išaiškinta, kad VPĮ 39 galimybė taikoma 2 dalies, galiojusios ginčo santykių susiklostymo metu VPĮ m. Kita vertus, tai per se negali reikšti, kaip nurodė teismai, kad žalą sukėlė išimtinai pačios ieškovės nesąžiningi veiksmai.

uosto prekybos kholmskas dvejetainis variantas alfa

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovei žalą sukėlė atsakovės atsisakymas sudaryti sutartį, o pačios ieškovės veiksmai gali būti reikšmingi sprendžiant dėl nuostolių mažinimo, bet ne dėl atsakovės atleidimo nuo atsakomybės, juolab kad ne kartą cituojamoje kasacinio teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. Byloje nėra ginčo, kad atsakovės pasiūlyta prekių kaina neviršijo Konkursui skirtos lėšų sumos. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad negali būti kvestionuojamas ieškovės pasirinkimas prekes įsigyti ne vienu, o keliais pirkimais pagal panašias, bet ne identiškas pirkimo sąlygas bent google parinktis dėl prekių kiekio.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ieškovei atlygintinos žalos dydis turėtų būti nustatomas pagal vėliau skelbto viešojo pirkimo metu gautus tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus dėl per didelės kainos, taip pat Viešųjų pirkimų tarybos atlikto pažeidimo tyrimo išvadas.

Pirmosios instancijos teismas, iš naujo spręsiantis dėl priteistino žalos atlyginimo dydžio, neribojamas atsižvelgti galimybė taikoma kitas šalių nurodomas aplinkybes. Dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šalių ginčui spręsti teisėjų kolegija nepasisako.

Kasaciniam teismui nusprendus, kad byla jos dalis dėl žalos dydžio grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų kasaciniame teisme įteikimu, atlyginimo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu CPK 93, 96 straipsniai. Kasaciniame teisme nepatirta išlaidų, galimybė taikoma su procesinių dokumentų įteikimu.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio 1 dalies 5 punktu, straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a : Panaikinti Vilniaus apygardos teismo m. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Galimybė taikoma nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Svarbi informacija