Galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas.

Veikla I. Bendrovė įsteigta ir pirmą kartą įregistruota Marijampolės rajono savivaldybės įmonių rejestre m.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantis privalusis juridinis asmuo.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR KOMERCINES ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

Pagal savo prievoles ji atsako tik nuosavybės ar patikėjimo teise jai priklausančiu turtu. Bendrovė pagal akcininkų prievoles neatsako.

Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas. Jeigu bendrovė negali įvykdyti savo prievolės dėl nesąžiningų akcininko akcininkų veiksnių, toks akcininkas akcininkai pagal bendrovės prievolę atsako savo turtu subsidiariai.

Savo veikloje bendrovė vadovaujasi m. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu Nr. IX, kitais komercinę ūkinę veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais. Jei keičiasi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, šie įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja pasikeitusių aktų reikalavimams.

Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno ir jį naudoti akcininkų sprendimams įgyvendinti.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS

Bendrovė gali vykdyti ir nekomercinę pelno nesiekiančią veiklą, jei tai neuždrausta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.

Pagrindinės bendrovės komercinės ūkinės veiklos objektas yra daugiabučių namų eksploatavimo paslaugos, įskaitant karšto ir šalto vandens bei šilumos teikimą, nekilnojamojo turto valdymas, komunalinės paslaugos, statybos remonto darbai ir kita aptarnavimo veikla.

galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas

Pagrindinės veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus m. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją leidimą. Vykdydama savo veiklą, bendrovė turi galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Valstybės ir vietos savivaldos institucijoms draudžiama įstatymuose nenumatytais administraciniais metodais reglamentuoti jos veiklą. Uždarosios akcinės bendrovės "Kalvarijos komunalininkas" įstatinis kapitalas yra        4 ,13 Eur. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos apskaitomos vertybinių popierių sąskaitose, galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas tvarko pati bendrovė. Akcininkams pageidaujant išduodami išrašai iš jų vertybinių popierių sąskaitų apie jose apskaitomas akcijas. Bendrovės akcijos jų savininkams suteikia turtines ir neturtines teises.

Kiekvienas akcinin­kas turi tiek teisių, kiek suteikia jo turimos akcijos. Jeigu viena akcija priklauso keliems savininkams, tai  visi jos savininkai laikomi vienu ak­cininku, o akcijos suteikiamomis galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas naudojasi vienas iš jų pagal notariškai patvirtintą įgalioji­mą. Už akcininkų prievoles akcijos savininkai atsako solidariai. Turtinės teisės: 4. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuo­tinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

Rūta Armonė, Gintaras Balčius. Darbuotojų skatinimas akcijomis - DELFI Verslas

Ne visiškai apmokėtos akcijos dividendas, jei ap­mokėjimo terminas dar nepasibaigęs, mažinamas proporcingai neapmokėtos kainos daliai, o ne vi­siškai apmokėtai akcijai, kurios apmokėjimo terminas pasibaigęs, neskiriamas. Apmokėtos akcijos dividendas taip pat gali būti mažinamas, galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas už ją baigta mokėti tais finansiniais metais, už ku­riuos dividendas paskirtas.

Jei paskirtas dividendas neišmokamas per l mėnesį nuo sprendimo pa­skirstyti pelną priėmimo dienos, akcininkas turi teisę jį išreikalauti kaip bendrovės kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir arba išmokėtas neteisėtai; 4.

Skolindamasi iš savo akcininkų, bendrovė neturi teisės įkeisti jiems sa­vo turto; 4. Ketindamas parduoti akcijas kitiems asmenims, akcininkas turi informuoti apie tai bendrovės vadovą ir laikytis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas akcinės ben­drovės akcijų pardavimo tvarkos. Parduoti akcijas pačiai bendrovei galima tik tuomet, jei dėl to yra priimtas atitinkamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų arba akcijų, kurios išleistos ne įregistravus įstatinio kapitalo padidinimo.

Savų akcijų supirkimas kaip priemonė išspręsti akcininkų konfliktą | GLIMSTEDT

Jei parduodamas akcijas pasinaudodamas pirmumo teise ketina įsigyti kitas bendrovės akcininkas, akcijų pardavėjas turi teisę reikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą banko garantiją, įkeitimą ir kt. Toks reikalavimas turi būti pareikštas raštu iki padidinto įstatinio kapitalo įregistravimo momento; 4. Neturtinės akcininkų teisės: 4. Bendrovės steigimo metu išleistos akcijos iki jų apmokėjimo termino pabaigos suteikia teisę balsuoti, nuo pradinio įnašo įmokėjimo momento.

galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas kaip užsidirbti pinigų bnarytrader

Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininkų pirmajame susirinkime balsavimo teisę turi būsimieji jos akcininkai. Akci­ninkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant, sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei kriptovaliutos programa akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių verty­binių popierių suteikiama galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas - fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas-juridinis asmuo.

Nuorodos kopijavimas

Jei visas bendrovės akcijas valdo vienas akcininkas, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotino akcininkų susirinkime nutarimams; 4. Apie informacijos priskyrimą komercinėms gamybinėms paslaptims sprendžia bendrovės vadovas.

galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas

Bendrovės vado­vas gali pareikalauti apmokėti informacijos pateikimo kaštų savikainą; 4. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

Balsavimo raštu bendrąjį biuletenį bendrovės vadovas privalo išsiųsti ar įteikti asmeniškai pasirašytinai kiekvienam to raštu pareikalavusiam akcininkui ne vėliau kaip li­kus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkas neturi   teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu; 4. Akcininko fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu; 4.

galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas

Tokia sutartis negalioja, jeigu joje susitariama galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas balsuoti pagal bendrovės valdymo organų nurodymus arba už visus jų tei­kiamus pasiūlymus, taip pat balsuoti susilaikyti nuo balsavimo pagal nurodymus už atlyginimą; 4. Pa­raiškoje dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo turi būti nurodyti susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai.

Siūlymas papil­dyti paskelbto susirinkimo darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinki­mo, o siūlymai dėl nauju sprendimu ar kandidatų į bendrovės organų narius ir audito įmonę gali būti pateikti bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu; 4.

Rūta Armonė, Gintaras Balčius. Darbuotojų skatinimas akcijomis

Tokiems ieškiniams nustatytas sutrumpintas l mėnesio ieškinio senaties terminas; 4. Įsigydami bendrovės akcijų ar kitaip pasikeitus akcininkų teisėms, akcininkai privalo pa­teikti vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui tai liudijančius dokumentus.

kas tai yra investicinis makleris

Akcijų ar su jomis susi­jusių teisių perleidimo atveju naujasis akcininkas gali panaudoti šį faktą prieš trečiuosius asmenis tik po to, kai atitinkamas dokumentas pateikiamas įregistruoti bendrovės akcijų apskaitos tvarky­tojui.

Akcininkų pareigos: 4.

Ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame bus svarstomas klausimas apie įstatinio kapitalo didinimą už turtinius įnašus; 4. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papil­domų įnašų nemokėti.

galimybė atpirkti įstatinio kapitalo akcijas

Bendrovė neturi teisės panaudos pagrindais perduoti savo turtą neatlygintinai naudotis akci­ninkams ir valdymo organų nariams.

Svarbi informacija